SPRZEDAŻ - PRZEDSIĘBIORSTWO | SPRZEDAŻ - ZAPASY MAGAZYNOWE | KONTAKT

Postanowieniem z dnia 27 października 2017r. Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Grupy Sadowniczej „Owoc Sandomierski” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bilczy – sygn. akt V GU 236/17.

Sąd wyznaczył Sędziego - komisarza w osobie Doroty Tylus-Chałońskiej - Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach oraz zastępcę Sędziego - komisarza w osobie Iwony Róziewicz - Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach, a także wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Joanny Pelak.

Wierzyciel osobisty upadłego, który chce uczestniczyć w postępowaniu upadłościowym, jeżeli niezbędne jest ustalenie jego wierzytelności, powinien zgłosić Sędziemu-komisarzowi swoją wierzytelność, kierując zgłoszenie wierzytelności na adres:

Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
25-312 Kielce, ul. Warszawska 44

powołując się na sygnaturę akt V GUp 182/17.

Zgłoszenie wierzytelności powinno spełniać wymogi określone w art. 239 i nast. ustawy prawo upadłościowe, zmienionej ustawą z 15 maja 2015r. prawo restrukturyzacyjne [t. jedn. Dz. U. z 2015r., poz. 233].